การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

จากผลการเปรียบเทียบในตาราง สรุปได้ว่า Bitdefender Antivirus จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 เนื่องมาจากผลการสำรวจการให้คะแนนด้านประสิทธิภาพ คุณสมบัติ และการบริการหลังการขาย ซึ่งได้คะแนนเต็ม 10 ในทุกด้าน และอีกปัจจัยหนึ่งอาจมาจากปัจจัยด้านราคา ที่มีราคาอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับ Kaspersky Antivirus หรือ Avast! Antivirus Pro เป็นต้น และสามารถใช้ได้ดีกับระบบ Windows 7 และ Windows XP แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อดูตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติการป้องกันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันไวรัส การป้องกันมัลแวร์ หรือการป้องกันโทรจัน ฯลฯ จะเห็นได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ล้วนแต่มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์ของตนมีความสามารถในด้านการป้องกันเป็นอย่างดี และมีความสามารถที่ทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง หรือไม่ว่าจะเป็นในด้านการรองรับระบบปฏิบัตการต่างๆ จะเห็นได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะรองรับได้เหมือนกัน ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์เท่นั้น ตัวอย่างเช่น Panda Antivirus Pro และ F-Secure Antivirus ที่ไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP 64 bit ได้ และหัวข้อสุดท้าย คือ การบริการหลังการขาย ที่จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะอยู่อันดับไหน ก็สามารถมีบริการหลังการขายที่ดีได้เหมือนกัน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้นๆ

สรุปในภาพรวม คือ Bitdefender Antivirus ที่ได้อันดับ 1 เพราะว่า ในด้านประสิทธิภาพ คุณสมบัติ และบริการหลังการขาย ได้คะแนนเต็มในทุกด้าน หรือแม้แต่ราคาของตัวผลิตภัณฑ์ก็ตาม ที่อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ทุกผลิตภัณฑ์ล้วนแต่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อออกแบบมาให้ป้องกันอันตรายในด้านต่างๆจากผู้ไม่ประสงค์ดีในโลกไซเบอร์ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสตามแต่ความต้องการและกำลังซื้อของตนเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ตามอันดับที่ถูกจัดขึ้นก็เป็นได้

//

สมาชิกในกลุ่ม
1. น.ส.จงแจ่ม วาสิกรัตน์            53040692
2. น.ส.จินทภา เกิดผล                53040694
3. น.ส.เจนจิรา นินดอนหวาย     53040695
4. น.ส.ชานิการ์ เลิศตระกูลศรี   53040703
5. น.ส.ฐิติรัตน์ ชีนิมิตร                53040704
6. น.ส.เนตรนภา ทันสมัย           53040723
7. น.ส.ปวีณรัตน์ วงษ์สวาท        53040728
8. น.ส.ผกามาศ นวลจันทร์         53040730

//

Advertisements